Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Krachtinzicht – Eva Gysen

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door of met Gysen Eva via haar eenmanszaak Krachtinzicht worden gesloten. De Klant erkent kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest op onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt.

2. Beroepscode

Krachtinzicht draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling/begeleiding bij Eva Gysen. Alle deelnemers die zich aanmelden zijn er van op de hoogte dat participeren aan een Rots en Water training of psychofysieke weerbaarheidstraining vrijwillig en op eigen risico is. Ze zijn zich er ook van bewust dat er tijdens de oefeningen fysieke verwondingen kunnen voorkomen als gevolg van het meedoen aan deze training.

3. Behandelafspraken

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Eva Gysen heeft tijdens de uitoefening van haar beroep een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

4. Gegevens verstrekken door klant

Tijdens de intake wordt aan de klant, dan wel aan de ouders/verzorgers van de klant om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant of de ouders/verzorgers van de cliënt om hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; Gysen Eva is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

5. Gegevensbescherming

Krachtinzicht maakt gebruik van Mollies diensten als betaaldienstverlener en dat gegevens in die context tussen ons worden gedeeld. Krachtinzicht houdt zich aan de privacyverklaring.

6. Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen de coach en de klant of de ouders/verzorgers van de klant de duur van de behandeling aangepast worden. Zowel de coach als de klant kan de behandeling voortijdig beëindigen met opgaaf van reden. Hierbij moet artikel 7 van deze Algemene voorwaarden in acht worden genomen.

7. Tekortkomingen, afspraken afzeggen/verzetten

Indien een afspraak wordt afgezegd, doet de klant en Krachtinzicht dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die binnen de 24 uur worden afgezegd worden aan de cliënt of aan de ouders/verzorgers van de klant in rekening gebracht. Indien afzegging tussen de 48 en 24 uur, wordt 22 euro in rekening gebracht.

Uit zorg voor mezelf en kandidaat-deelnemers van evenementen geef ik graag duidelijkheid omtrent de annulatievoorwaarden van de voorziene dienstverlening om op die manier alle misverstanden te kunnen vermijden:

– annulering tot 6 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,

– annulering tussen 4 en 6 weken voor de start van de dienstverlening : 50% (tenzij een betalende deelnemer jouw plekje kan overnemen),

– annulering tussen 2 en 4 weken voor de start van de dienstverlening : 75% (tenzij een betalende deelnemer jouw plekje kan overnemen),

– annulering minder dan 14 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%,

Als tijdstip van annulering geldt de dag waarop het aangetekend schrijven of e-mail, waarmee de annulering wordt meegedeeld, door Eva Gysen (Krachtinzicht) wordt ontvangen.

Krachtinzicht behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de activiteiten niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat hieruit voor krachtinzicht kosten voortvloeien.

Aangezien Krachtinzicht eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van een andere derde, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

8. geschillenregeling

8.1. Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

8.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

9. tarieven en betaling

9.1. De servicevergoeding voor de verschillende coaching/training en eventueel bijhorende producten zijn overeenkomstig zoals onderling overeengekomen door offerte of zoals vastgesteld op de site www.krachtinzicht.been zoals op de factuur vermeld. Tenzij Eva Gysen (Krachtinzicht) zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan (bijvoorbeeld vergoedingen leveranciers).

9.2. Vermelde prijzen zijn steeds vrijgesteld van belasting, gezien BTW niet toepasselijk is.

Onze facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de dertig kalenderdagen vanaf datum van de factuur.

Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % wat overeenkomt met de hinder die Eva Gysen (Krachtinzicht) aldus ondervond, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Eva Gysen (Krachtinzicht) aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002) Dit artikel blijft geldig indien Eva Gysen (Krachtinzicht) op verzoek van de Klants afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

 

Privacyverklaring Krachtinzicht – Eva Gysen

Privacywet. AVG. Bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Eva Gysen. De zaakvoerder van Krachtinzicht, gevestigd in Borgerhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE0717.666.079

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

 

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar. Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts.) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Eva van Krachtinzicht en klant van Krachtinzicht.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

 

Verwerking persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, training, opleiding of welke dienst dan maar ook van Krachtinzicht) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

 

Geheimhouding, privé en dossiervorming en bewaartermijnen

Krachtinzicht houdt een dossier bij van de behandeling/begeleiding. De klant mag dit dossier inzien, mits van

te voren aangevraagd zodat Eva Gysen het dossier bijgewerkt kan hebben. Dit dossier is privé en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de klant. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Het dossier wordt bewaard in een afgesloten kast, waar ik de sleutel van bewaar.

Krachtinzicht zal bij contact met collega’s of verwijzers over de klant altijd eerst schriftelijk toestemming vragen aan de klant, dan wel aan de ouders/verzorgers van de cliënt. Met de collega’s van het loopbaancentrum, zijnde in loondienst, zijnde op freelance basis, zijnde als partners, sluiten wij verwerkersovereenkomsten af conform de privacy wetgeving, indien bepaalde gegevens gedeeld worden. Bv, door ze toe te voegen aan ons CRM systeem, door facturen door te geven aan de boekhouder, door gegevens te registreren in het VDAB systeem …

 

Eva Gysen houdt eventueel werkaantekeningen bij. Deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van de Eva Gysen en niet bestemd voor inzage door de klant. Het dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Ik hou me aan wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingsdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. Eventuele werkaantekeningen behoeven niet te worden bewaard.

 

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn site (www.krachtinzicht.be) is bedoeld voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door one.com. Op mijn website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

© Copyright.  All Rights Reserved.